รายละเอียดบริษัท

HWI Healy World International (Thailand) Company Limited
246 Times Square Building, 25th Floor, Room 25-01, Soi Sukhumvit 12-14 Sukhumvit Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok 10110 Thailand

ข้อสงวนสิทธิ์
1. เนื้อหาออนไลน์

ผู้เขียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อหัวข้อ, ความถูกต้อง, ความครบถ้วน หรือคุณภาพของข้อมูลที่ให้ไว้ การเรียกร้องความรับผิดต่อผู้เขียนซึ่งอ้างถึงความเสียหายของวัสดุหรือลักษณะที่ไม่มีสาระสำคัญที่เกิดจากการใช้หรือเลิกใช้ข้อมูลที่นำเสนอหรือโดยการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนจะได้รับการยกเว้น เว้นแต่ผู้เขียนจะไม่ได้มีเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ข้อเสนอทั้งหมดไม่มีผลผูกพันและไม่มีข้อผูกมัด ผู้เขียนขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของหน้าหรือข้อเสนอทั้งหมดโดยไม่ต้องประกาศแยกต่างหากเพื่อเสริมการลบหรือการเผยแพร่ชั่วคราวหรือถาวร

  1. ข้อมูลอ้างอิงและลิงค์

ด้วยการอ้างอิงโดยตรงหรือโดยอ้อมไปยังหน้าอินเทอร์เน็ตภายนอก (“ลิงก์”) ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของผู้เขียน, ความรับผิดจะใช้เฉพาะในกรณีที่มีผลใช้บังคับซึ่งผู้เขียนเนื้อหามีความรู้และเป็นไปได้ในทางเทคนิคและสมเหตุสมผลในการป้องกันการใช้งานในกรณีที่เนื้อหาผิดกฎหมาย ผู้เขียนขอประกาศอย่างชัดแจ้งว่าในขณะที่ทำการเชื่อมโยง, ไม่มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมายบนหน้าที่เชื่อมโยง ในการออกแบบปัจจุบันและอนาคต, เนื้อหาหรือผลงานของด้านที่เชื่อมโยง/เชื่อมโยง ผู้เขียนไม่มีอิทธิพล ดังนั้นจึงแยกตัวออกจากเนื้อหาทั้งหมดของหน้าที่เชื่อมโยง / เชื่อมโยงทั้งหมดซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการตั้งค่าลิงก์อย่างชัดเจน สิ่งนี้ใช้กับทั้งหมดภายในชุดข้อเสนอทางอินเทอร์เน็ตด้านซ้ายและข้อมูลอ้างอิงตลอดจนรายการภายนอกในสมุดเยี่ยมชม, กระดานสนทนา และรายชื่อผู้รับจดหมาย สำหรับเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย, ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับความเสียหายที่เกิดจากการใช้หรือเลิกใช้ข้อมูลดังกล่าวจะตกอยู่กับผู้ให้บริการหน้าเว็บที่มีการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่ผู้ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเหล่านี้

  1. กฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ผู้เขียนพยายามที่จะเคารพลิขสิทธิ์ของภาพกราฟิกที่ใช้ เอกสารเสียง ลำดับวิดีโอและข้อความ ใช้กราฟิกของตนเอง เอกสารเสียง ลำดับวิดีโอและข้อความ หรือใช้กราฟิก เอกสารเสียง ลำดับวิดีโอและข้อความที่ไม่มีใบอนุญาต ทั้งหมดที่ได้รับการคุ้มครองโดยบุคคลที่สามในเว็บไซต์ชื่อแบรนด์และเครื่องหมายการค้าเป็นบทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่บังคับใช้และสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของเจ้าของที่จดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง การกล่าวถึงเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าเครื่องหมายการค้าไม่ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ของบุคคลที่สาม! ลิขสิทธิ์สำหรับเนื้อหาใด ๆ ที่สร้างขึ้นโดยผู้เขียนยังคงเป็นของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำหรือใช้กราฟิก, เอกสารเสียง, ลำดับวิดีโอและข้อความดังกล่าวในสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากผู้เขียน

  1. ความถูกต้องตามกฎหมายของข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งพิมพ์ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งคุณได้รับการอ้างอิงจากหน้านี้ ถ้าหากส่วนหรือสูตรเฉพาะของข้อความนี้ไม่สอดคล้องกับส่วนที่เหลือของเอกสารอีกต่อไปหรือไม่ได้รับผลกระทบในเนื้อหาและความถูกต้อง

 

Scroll to Top