ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ HEALY WORLD และการสมัครโปรแกรมความถี่ HEALY WORLD

 1.  ทั่วป

1.1 เว็บไซต์ต่อไปนี้ได้รับการบริหารงานโดย บริษัท HWI Healy World International (ประเทศไทย) จำกัด (“Healy World”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นและอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีที่อยู่ธุรกิจตั้งอยู่ที่ เลขที่ 246 อาคาร Times Square ชั้นที่ 25 ชั้น ห้อง 25-01 ซอยสุขุมวิท 12-14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนการเข้าใช้งานเว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณกับ Healy World และควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และข้อเสนอทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์และการซื้อผลิตภัณฑ์ Healy World ทั้งหมดและการสมัครโปรแกรมความถี่ Healy ที่ทำผ่านเว็บไซต์

ใช้กับสัญญาทั้งหมดที่สรุปผ่านเว็บไซต์ทางการ https://thailand.healy.shop/gtc/ (“เว็บไซต์”) ของ Healy World  กับลูกค้าที่เป็นผู้บริโภค เช่น บุคคลธรรมดาใด ๆ ที่ทำธุรกรรมทางกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือไปจากการค้า ธุรกิจ หรืออาชีพของตน (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้บริโภค” หรือ “คุณ”)

โดยการลงทะเบียน สมัครสมาชิก หรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาอื่น ๆ แสดงว่าคุณรับทราบและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว

1.2 คุณอาจ สั่งซื้ออุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมของ Healy World (“ผลิตภัณฑ์ Healy World”) และ/หรือสมัครรับข้อมูลโปรแกรมความถี่ Healy World (“การสมัครรับข้อมูล Healy World”) ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีอายุอย่างน้อย 20 ปีและตกลงที่จะมีข้อ ผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

1.3 ส่วน A ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ประกอบด้วยข้อกำหนดสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ Healy World ส่วน B ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้มีข้อกำหนดพิเศษสำหรับการสิ้นสุดการสมัครสมาชิก Healy World

1.4 ส่วน C ประกอบด้วยข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งใช้ทั้งกับการซื้อผลิตภัณฑ์ Healy World และข้อสรุปของการสมัครสมาชิก Healy World เช่นเดียวกับข้อ 1 นี้

ส่วน A – การซื้อผลิตภัณฑ์ HEALY WORLD

 1. บทสรุปของสัญญา

2.1 การนำเสนอผลิตภัณฑ์ Healy World บนเว็บไซต์ไม่ถือเป็นข้อเสนอที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย แต่เป็นแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด ข้อผิดพลาดได้รับการยกเว้น

2.2 เมื่อทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ ผู้บริโภคตกลงและยอมรับที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ Healy World ที่เกี่ยวข้องและด้วยเหตุนี้จึงเป็นการเข้าสู่กระบวนการทำสัญญาซื้อขาย (“สัญญา“)

2.3 สำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นั้น อันดับแรกลูกค้าอาจวางผลิตภัณฑ์ Healy World ในตะกร้าสินค้าก่อนโดยไม่มีข้อผูกมัดและจากนั้นแก้ไขรายการของตนเมื่อใดก็ได้โดยการใช้ปุ่ม “ย้อนกลับ” ที่เบราว์เซอร์ก่อนทำการสั่งซื้อ เขาสามารถเปลี่ยนจำนวนสินค้าหรือนำสินค้าออกจากตะกร้าสินค้าได้ตลอดเวลาในตะกร้าสินค้าเอง

2.4 หลังจากนั้น ผู้บริโภคจะต้องป้อนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลคำสั่งซื้อ (ชื่อและนามสกุล ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินและการจัดส่ง การเลือกวิธีการชำระเงินและข้อมูลการชำระเงิน ที่อยู่อีเมล) ในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อนั้น Healy World จะมอบวิธีการทางเทคนิคแก่ผู้บริโภคในรูปแบบของการตรวจสอบความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือตามธรรมเนียม (ตรวจสอบว่าได้กรอกข้อมูลในฟิลด์บังคับทั้งหมดหรือไม่ และอักขระที่ป้อนตรงกับฟิลด์บังคับที่เกี่ยวข้องหรือไม่) ด้วยความช่วยเหลือ ผู้บริโภคสามารถระบุข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลได้ หลังจากนั้น ข้อมูลการสั่งซื้อของผู้บริโภคจะถูกสรุปอีกครั้งเพื่อการตรวจสอบ

2.5 ด้วยการคลิกปุ่ม “คำสั่งซื้อที่ต้องชำระเงิน” ผู้บริโภคจะออกคำสั่งซื้อที่มีผลผูกพันสำหรับผลิตภัณฑ์ Healy World ที่อยู่ในตะกร้าสินค้า ผู้บริโภคสามารถออกคำสั่งซื้อที่มีผลผูกพันได้ก็ต่อเมื่อผู้บริโภคได้รับทราบและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้แล้ว ขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ https://thailand.healy.shop/privacy/ เนื่องจากอาจมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะและใช้เป็นส่วนเสริมของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้  และเมื่อผู้บริโภครับทราบถึงประกาศการคุ้มครองข้อมูลและนโยบายการยกเลิกตามข้อ 6 และได้ทำการยืนยันโดยทำเครื่องหมายในช่อง “ฉันรับทราบและรับทราบและตกลงตามประกาศการคุ้มครองข้อมูลและข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป” และในช่อง ” ฉันรับทราบและรับทราบนโยบายการยกเลิกแล้ว” ก่อนคลิกปุ่ม “คำสั่งซื้อที่ต้องชำระเงิน” ข้างต้น

2.6 สามารถพิมพ์ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปผ่านฟังก์ชัน ” พิมพ์ ” และบันทึกผ่านฟังก์ชัน ” บันทึก

2.7 Healy World จะยืนยันการรับคำสั่งซื้อโดยอีเมลที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติถึงผู้บริโภคโดยไม่ชักช้า (“การยืนยันการรับ“) การยืนยันการรับไม่ถือเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อ เว้นแต่การยอมรับดังกล่าวจะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในการยืนยันการรับ ซึ่งในกรณีนี้ สัญญาจะเกิดขึ้นจากการยอมรับดังกล่าว ในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมด สัญญาจะมีขึ้นในคอนที่ Healy World ยอมรับคำสั่งซื้อทางอีเมลจากลูกค้า (“การยืนยันคำสั่งซื้อ“) แต่ไม่เกินเวลาที่ผลิตภัณฑ์ Healy World ที่สั่งซื้อถูกจัดส่งตามข้อ 1 และ 4.2 และผู้บริโภคจะได้รับอีเมลแยกต่างหากเพิ่มเติมจาก Healy World ซึ่งมีข้อมูลการจัดส่ง (“การยืนยันการจัดส่ง“) การยืนยันคำสั่งซื้อหรือการจัดส่งจะมีรายละเอียดทั้งหมดของสัญญา (รวมถึงรายละเอียดของคำสั่งซื้อและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว)

2.8 หากไม่ประกาศการยอมรับคำสั่งซื้อของผู้บริโภคอย่างชัดเจนภายในห้าวันทำการหลังจากได้รับการยืนยันการรับสินค้าโดยการจัดส่งคำสั่งซื้อหรือการยืนยันการจัดส่ง ข้อเสนอของผู้บริโภคในการทำสัญญาจะถือว่าได้รับการปฏิเสธ

2.9 Healy World จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อระบุรายละเอียดคุณสมบัติ ราคา ความพร้อมใช้งาน วิธีการยกเลิก และการคืนเงินของผลิตภัณฑ์ Healy World แต่ละรายการที่ Healy World เสนอให้

 1. ราคา; เงื่อนไขการชำระเงิน

3.1 ราคาที่ระบุบนเว็บไซต์เป็นสกุลเงินบาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายและองค์ประกอบราคาอื่น ๆ และไม่รวมค่าจัดส่งแบบอัตราคงที่ซึ่งระบุไว้โดยอัตโนมัติในตะกร้าสินค้า ราคาซื้อทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง (ถ้ามี) จะแสดงอยู่ในหน้ากากคำสั่งซื้อก่อนที่คุณจะส่งคำสั่งซื้อ

3.2 ชำระเงินด้วยวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกในขั้นตอนการสั่งซื้อ

 1. การจัดส่ง; การเก็บรักษา Title

4.1 คำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่แจ้งโดยผู้บริโภคไปยัง Healy World
4.2 Healy World จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ Healy World ที่สั่งซื้อไม่เกิน 30 วันตามปฏิทินหลังจากสิ้นสุดสัญญาการขาย
4.3  Healy World ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าบริการจัดส่งที่จ่ายโดยผู้บริโภค หากหลังจากชำระค่าจัดส่งและเริ่มจัดส่งแล้ว ผู้บริโภคต้องการเปลี่ยนวิธีการจัดส่งเป็นตัวเลือกการจัดส่งที่ถูกกว่าหรือมารับเองหรือ ไปยังที่อยู่จัดส่งใหม่ที่ถูกกว่า  นอกจากนี้ Healy World ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งเพิ่มเติม หากผู้บริโภคต้องการเปลี่ยนที่อยู่ที่ให้ไว้หรือเปลี่ยนวิธีการจัดส่งเป็นตัวเลือกการจัดส่งที่มีราคาสูงกว่าในภายหลัง
4.4 Healy World ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการส่งมอบคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ หรือชิ้นส่วนดังกล่าวก่อนวันที่จัดส่งที่คาดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าสิ่งนี้สมเหตุสมผลและผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
4.5 ่ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อมีความเสี่ยงที่จะสูญหายหรือเสียหาย โดยจะส่งต่อไปยังผู้บริโภค (ก) เมื่อผู้บริโภคหรือบุคคลอื่นที่ระบุโดยผู้บริโภคและนอกเหนือจากผู้ขนส่ง ได้มาซึ่งการครอบครองผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ หรือ (ข) เมื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ขนส่ง หากผู้ขนส่งได้รับมอบหมายจากผู้บริโภคให้ขนส่งผลิตภัณฑ Healy World และตัวเลือกนั้น Healy World ไม่ได้เป็นผู้เสนอ โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์ของผู้บริโภคที่มีต่อผู้ขนส่ง
4.6 แม้ว่าจะมีข้อจำกัดในการจัดส่งและ/หรือการส่งต่อความเสี่ยง Healy World จะรักษาทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ใดๆ ไว้จนกว่า Healy World จะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ซึ่งเป็นของคำสั่งซื้อ

 1. สิทธิในข้อบกพร่อง

5.1 ในกรณีที่มีข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ Healy World ผู้บริโภคจะได้รับสิทธิ์ภายในขอบเขตของข้อกำหนดทางกฎหมายในการเรียกร้องให้มีการดำเนินการในภายหลัง ถอนตัวจากสัญญาหรือลดราคาซื้อ
5.2 ระยะเวลาสำหรับการยืนยันการอ้างสิทธิ์ตามข้อบกพร่องจะมีระยะเวลาสองปีและจะเริ่มในเวลาที่ผลิตภัณฑ์ Healy World ที่เกี่ยวข้องถูกส่งไปยังผู้บริโภค การเรียกร้องตามข้อบกพร่องที่ Healy World ได้ปกปิดไว้อย่างฉ้อฉลหรืออยู่ภายใต้การรับประกันคุณภาพหรือความทนทานจะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อ 2 นี้
5.3 การเรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากข้อบกพร่องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายซึ่งแก้ไขโดยบทบัญญัติในข้อ 6

 1. ความรับผิดชอบ

6.1 Healy World จะต้องรับผิดเสมอ โดยไม่คำนึงถึงลักษณะของการละเมิดภาระผูกพันภายใต้สัญญา รวมถึงการละเมิด หากการละเมิดภาระผูกพันเกิดจากเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
6.2 ในกรณีที่มีการละเมิดข้อผูกพันตามสัญญาที่เป็นสาระสำคัญโดย Healy World ตัวแทนทางกฎหมายหรือตัวแทนแทน การปฏิบัติตามซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเหมาะสมและการปฏิบัติตามซึ่งคู่สัญญาอาจพึ่งพาโดยทั่วไป Healy World จะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดใด ๆ ที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ แต่ในกรณีของความรับผิดโดยประมาทเลินเล่อเล็กน้อยจะจำกัดเพียงความเสียหายทั่วไปที่คาดการณ์ได้ในเวลาสรุปสัญญา
6.3 ข้อจำกัดและการยกเว้นความรับผิดภายใต้ข้อ 6 นี้จะไม่มีผลบังคับใช้

 • ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บต่อชีวิต แขน ขา หรือสุขภาพ
 • ในกรณีที่มีการปกปิดข้อบกพร่องโดยฉ้อฉล
 • ในกรณีที่มีความรับผิดสำหรับการเรียกร้องภายใต้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
 • ในกรณีที่มีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในส่วนของอวัยวะหรือพนักงานระดับบริหารของ Healy World หรือ
 • ในขอบเขตที่ Healy World รับประกันคุณภาพหรือความทนทาน

6.4 เมื่อมีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดภายใต้ข้อ 6 นี้ ให้บังคับใช้กับพนักงาน ตัวแทน และตัวแทนของ Healy World ด้วย
6.5 บทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดข้างต้นจะใช้กับค่าใช้จ่ายที่ไร้ประโยชน์โดยอนุโลม
6.6 Healy World จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ Healy World อย่างไม่เหมาะสมโดยผู้บริโภค

 1. สิทธิในการเพิกถอน

7.1 คุณมีสิทธิ์ถอนตามข้อกำหนดใน https://thailand.healy.shop/return-policy/คุณมีสิทธิ์ถอนตามข้อกำหนดใน https://thailand.healy.shop/return-policy/ https://thailand.healy.shop/return-policy/.

7.2 สิทธิ์ในการถอนไม่ใช้กับสัญญาต่อไปนี้:

(a) สัญญาสำหรับการจัดหาสินค้าที่ไม่ใช่แบบสำเร็จรูปและสำหรับการผลิตซึ่งการเลือกหรือการตัดสินใจโดยผู้บริโภคเป็นการชี้ขาดหรือที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการส่วนตัวของผู้บริโภคอย่างชัดเจน
(b) สัญญาสำหรับการส่งมอบสินค้าที่ไม่เหมาะสำหรับการส่งคืนด้วยเหตุผลด้านการคุ้มครองสุขภาพหรือสุขอนามัย หากตราประทับของสินค้านั้นถูกแกะออกหลังจากการส่งมอบ

7.3 ในกรณีของข้อเสนอส่งเสริมการขาย อุปกรณ์และ/หรืออุปกรณ์เสริมใด ๆ ที่คุณได้รับฟรีจากการสั่งซื้อของคุณต้องส่งคืนพร้อมกับอุปกรณ์และ/หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่รายการส่งเสริมการขายเพื่อรับเงินคืน

8 การรับประกันของ Healy World สำหรับลูกค้า

โปรดดูนโยบายการคืนสินค้าของ Healy World ที่ https://thailand.healy.shop/return-policy/

ส่วน B – บทสรุปของการสมัครสมาชิก HEALY WORLD

นอกจากการซื้อผลิตภัณฑ์ Healy World แล้ว คุณยังสามารถสมัครสมาชิก Healy World ผ่านทางเว็บไซต์ได้อีกด้วย

 1. ขอบเขตและการใช้การสมัครใช้บริการของ Healy World

9.1 การสมัครสมาชิก Healy World ให้สิทธิ์คุณในการใช้โปรแกรมความถี่ Healy และบริการอื่นๆ ที่มีอยู่ในนั้น (“บริการ“)
9.2 บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นไม่สามารถใช้การสมัครสมาชิก Healy World ได้

9.3 เราอาจให้บริการบางอย่างแบบสมัครสมาชิกรายเดือน เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มของโปรแกรมต่าง ๆ

 1. บทสรุปของสัญญา

การสมัครสมาชิก Healy World สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการสั่งซื้อภายใต้ข้อ 2

 1. ราคา; เงื่อนไขการชำระเงิน

11.1 ได้มีการแสดงราคาเป็นเงินบาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
11.2 ในกรณีที่เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ Healy World คุณตัดสินใจยกเลิกการสมัครสมาชิก Healy World ด้วย การชำระเงินครั้งแรกจะครบกำหนดนับจากวันที่สั่งซื้อของคุณ จากนั้นทุกวันที่ 1 ของเดือนตามปฏิทิน
11.3 การชำระเงินจะทำโดยวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกในขั้นตอนการสั่งซื้อ

เรายังคงนำเสนอตัวเลือกการชำระเงินต่อไปนี้ ชำระเงินให้กับผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Healy World (“ผู้ให้บริการ”) ในแต่ละกรณี:

 • ใบแจ้งหนี้: ระยะเวลาการชำระเงินคือ 14 วันนับจากการจัดส่งสินค้าและ/หรือการให้บริการ
 • การซื้อแบบผ่อนชำระ: ด้วยบริการทางการเงิน คุณสามารถชำระค่าสินค้าของคุณเป็นงวดรายเดือนแบบคงที่หรือแบบยืดหยุ่นได้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในการชำระเงิน การผ่อนชำระจะครบกำหนดทุกสิ้นเดือนหลังจากที่ผู้ให้บริการส่งใบแจ้งหนี้รายเดือนให้คุณ
 • การใช้วิธีชำระเงินตามใบแจ้งหนี้และการเช่าซื้อต้องมีการตรวจสอบเครดิตในเชิงบวก ในส่วนนี้ เราจะส่งต่อข้อมูลของคุณไปยังผู้ให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุที่อยู่และการตรวจสอบเครดิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นการซื้อและการประมวลผลของสัญญาการซื้อ โปรดเข้าใจว่าเราสามารถเสนอวิธีการชำระเงินที่ได้รับอนุญาตตามผลการตรวจสอบเครดิตเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลโดยผู้ให้บริการตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้และตามข้อมูลในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ
 1. ข้อกำหนดและการยกเลิกการสมัคร Healy World

12.1 ขอบเขตและการใช้การสมัครใช้บริการของ Healy World

การสมัครสมาชิก HEALY แบบชำระเงินมีระยะเวลาขั้นต่ำ ซึ่งคุณสามารถเลือกได้เมื่อทำสัญญา หากการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินไม่ถูกยกเลิกโดยมีการแจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือนจนถึงสิ้นเดือน จะต่ออายุการสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติโดยไม่มีกำหนดขึ้นอยู่กับประเภทของการสมัครสมาชิก หากคุณไม่ได้ยกเลิกการสมัครรับข้อมูลแบบชำระเงินเดิมหรือยกเลิกไม่ทันเวลา คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อมูลแบบต่ออายุได้ตลอดเวลาโดยแจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือน

12.2 ข้อกำหนดและการต่ออายุการสมัคร MagHealy:

การสมัครสมาชิก MagHealy แบบชำระเงินมีระยะเวลาขั้นต่ำ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทการสมัครที่คุณเลือก หากการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินไม่ถูกยกเลิกโดยมีการแจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือนจนถึงสิ้นเดือน จะต่ออายุการสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติโดยไม่มีกำหนดขึ้นอยู่กับประเภทของการสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิก 1 เดือน (ขยายโดยอัตโนมัติภายในหนึ่งเดือนหลังจากหมดอายุ)

การสมัครสมาชิก 3 เดือน (ต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นเวลาสามเดือนหลังจากหมดอายุ)

การสมัครสมาชิก 6 เดือน (ต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นเวลาหกเดือนหลังจากหมดอายุ)

การสมัครสมาชิก 12 เดือน (ขยายโดยอัตโนมัติภายในหนึ่งเดือนหลังจากหมดอายุ)

หากคุณไม่ได้ยกเลิกการสมัครรับข้อมูลแบบชำระเงินเดิมหรือยกเลิกไม่ทันเวลา คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อมูลแบบต่ออายุได้ตลอดเวลาโดยแจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือน

มีความเป็นไปได้ในการขยายการสมัครเป็นระยะยาวหลังจากยกเลิกการสมัครรับข้อมูลปัจจุบันแล้วเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงการสมัครสมาชิกที่มีระยะเวลายาวขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิกที่มีอยู่ วันครบกำหนดรายเดือนสำหรับการชำระเงินสำหรับการสมัครสมาชิกครั้งแรกจะยังคงมีผลจนกว่าจะหมดอายุ

ส่วนลดต่อไปนี้มีผลเมื่อยกเลิกการสมัครสมาชิกที่มีระยะเวลานานขึ้นและ/หรือแอปพลิเคชัน MagHealy เพิ่มเติม:

 

สมัครสมาชิก 3 เดือน = ส่วนลด 5%

สมัครสมาชิก 6 เดือน = ส่วนลด 10%

สมัครสมาชิก 12 เดือน = ส่วนลด 20%

 

2 แอปพลิเคชัน MagHealy = ส่วนลด 20%

3 แอปพลิเคชัน MagHealy = ส่วนลด 33%

Healy World ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติข้อกำหนดพิเศษเหล่านี้เพียงฝ่ายเดียวได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือให้เหตุผล

12.3 คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิก Healy World ใดๆ ที่คุณไม่ต้องการรับอีกต่อไปโดยคลิกปุ่มใน BackOffice ใต้การสมัครรับข้อมูล หรือโดยการส่งข้อความหาเราที่ contact@healy.world  โปรดทราบว่าในกรณีที่การสมัครรับข้อมูลสิ้นสุดลงในเวลาใด ๆ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครรับข้อมูล การชำระเงินล่วงหน้าจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน

 1. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของข้อเสนอการสมัครสมาชิก

Healy World อาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงราคาของข้อเสนอการสมัครสมาชิกในบางช่วงเวลาเพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา ปัจจัยด้านต้นทุนที่ส่งผลต่อราคาของข้อเสนอการสมัครสมาชิกของเรา ได้แก่ ต้นทุนการผลิตและใบอนุญาต ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งทางเทคนิค การบริการลูกค้า และต้นทุนการจัดจำหน่ายอื่น ๆ (เช่น การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน การตลาด) การบริหารทั่วไป และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เช่น ค่าเช่า ดอกเบี้ย และต้นทุนทางการเงินอื่น ๆ ต้นทุนบุคลากร ผู้ให้บริการและบริการ ระบบเทคโนโยลีสารสนเทศ พลังงาน) และค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลกำหนด เช่น ภาษีอากร Healy World จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการขึ้นราคาใด ๆ อย่างน้อย 30 วันก่อนที่จะมีผลทางอีเมลไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียน ในการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการขึ้นราคา Healy World จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นการเฉพาะถึงสิทธิ์ในการยุติแบบพิเศษ ระยะเวลาการแจ้งให้ทราบ และผลที่ตามมาจากการยุติที่ไม่ได้รับในเวลาที่กำหนด ซึ่งจะใช้เฉพาะกับการปรับราคาเท่านั้น หากไม่ได้ยกเลิกการสมัครรับข้อมูล ราคาใหม่จะมีผลกับผู้ใช้นับจากวันครบกำหนดถัดไปของการสมัครสมาชิกรายเดือน

 1. เสถียรภาพในการทำงาน

โปรแกรมการสมัครใช้บริการคลื่นความถี่ Healy World จะมีเสถียรภาพในการทำงานในระดับสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่ Healy World จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ความล้มเหลวดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไฟฟ้าดับ ความล้มเหลวในอุปกรณ์โมเด็ม การเชื่อมโยงโทรคมนาคม หรือสิ่งที่คล้ายกัน ไม่ว่าในกรณีใด Healy World จะพยายามทำให้การทำงานเป็นปกติโดยเร็วที่สุด

 1. การบำรุงรักษาระบบ

Healy World อาจเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานในโปรแกรมคลื่นความถี่ Healy World เพื่อการปรับปรุงหรืออย่างอื่น (เช่น โดยการพัฒนาหรืออัปเดตซอฟต์แวร์) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องระงับการเข้าถึงโปรแกรมคลื่นความถี่ การระงับใด ๆ ดังกล่าว หากคาดการณ์ได้ จะมีการแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

 1. สิทธิ์ในโปรแกรมความถี่และแอปพลิเคชัน Healy World

16.1 โปรแกรมความถี่ของ Healy จะยังคงเป็นทรัพย์สินของ Healy World โดยเบ็ดเสร็จ ซอฟต์แวร์โปรแกรมคลื่นความถี่ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลยังคงเป็นทรัพย์สินของ Healy World เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น Healy World อาจโอนสิทธิ์และภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ตามไปยังบริษัทในเครือทางเศรษฐกิจ สาขาย่อย หรือหน่วยธุรกิจ หรือบริษัทในเครือหรือหน่วยงานในเครือได้ทุกเมื่อ ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น สิทธิ์และภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ไม่สามารถถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามได้หากไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีของการโอนดังกล่าว คุณมีสิทธิ์ที่จะถอนตัวจากสัญญา

16.2 Healy World จะให้การอัปเดตแอปตามความจำเป็นและเหมาะสม Healy World ขอสงวนสิทธิ์ในการอัปเดตเพิ่มเติมตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว Healy World ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแอปเมื่อใดก็ได้ในลักษณะที่ผู้ใช้ยอมรับได้ เช่น เพื่อปรับปรุงแอปและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ สิทธิ์นี้ใช้กับการปรับเปลี่ยนทั้งด้านเทคนิคและเนื้อหา

 1. ความรับผิดชอบของ Healy World

Healy World ได้ดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมความถี่ปราศจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย แต่ไม่มีการรับประกันว่าโปรแกรมจะยังคงปราศจากการติดไวรัสจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Healy World ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับโปรแกรมความถี่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความเหมาะสมหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

ในส่วนอื่นๆ ทั้งหมด Healy World จะต้องรับผิดตามข้อ 6

 1. สิทธิในการเพิกถอน

18.1 คุณมีสิทธิ์ยกเลิกตามข้อกำหนดใน https://thailand.healy.shop/return-policy/.18.4  ในกรณีของสัญญาสำหรับการซื้อเนื้อหาดิจิทัล สิทธิ์ในการยกเลิกจะสิ้นสุดลงเช่นกัน หากการปฏิบัติตามสัญญาได้เริ่มขึ้นหลังจากที่คุณยินยอมให้เริ่มปฏิบัติตามสัญญาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการยกเลิกและได้ยืนยันถึงความรู้ของคุณว่าคุณสูญเสียสิทธิ์ในการยกเลิก

ส่วน C – อื่น ๆ

 1. การปกป้องข้อมูลและการรักษาความลับ

19.1 การประมวลผลข้อมูลดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย สำหรับส่วนที่เหลือ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา: https://thailand.healy.shop/privacy/.

19.2 Healy World ได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรที่จำเป็นตามข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล

19.3 Healy World ถูกผูกมัดโดยความลับในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับเกี่ยวกับคุณและจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่ศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้ทำเช่นนั้น และในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น

 1. บทบัญญัติอื่น ๆ

20.1 สัญญาระหว่าง Healy World และผู้บริโภคจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้กฎหมายนี้จะใช้เฉพาะในขอบเขตที่ผู้บริโภคไม่ได้ถูกลิดรอนจากการคุ้มครองที่ได้รับจากบทบัญญัติที่ไม่อาจลดทอนจากข้อตกลงภายใต้กฎหมาย ซึ่งหากไม่มีการเลือกกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย บทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับการจำกัดการเลือกกฎหมายและการบังคับใช้บทบัญญัติบังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐที่ลูกค้ามีถิ่นที่อยู่ตามปกติในฐานะผู้บริโภคจะไม่ได้รับผลกระทบ

เขตอำนาจศาลสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดจากความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างผู้บริโภคและ Healy World คือศาลที่มีอำนาจของประเทศที่ Healy World มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่

รายละเอียดการติดต่อ

บริษัท HWI Healy World International (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 246 อาคารไทม์สแควร์ ชั้น 25 ห้อง 25-01 ซอยสุขุมวิท 12-14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

 

เวอร์ชัน: มิถุนายน 2023

 

 

 

 

Scroll to Top