ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ Healy World (ประเทศไทย)

ประกาศที่สำคัญต่อผู้บริโภค

คุณสามารถยกเลิกหรือคืนผลิตภัณฑ์ Healy World ได้ภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า หากต้องการยกเลิก โปรดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมายหรือนำส่งด้วยตัวเองโดยระบุว่าคุณต้องการที่จะยกเลิกการซื้อผลิตภัณฑ์ Healy World ของคุณ เราจะคืนเงินเต็มจำนวนให้คุณภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์การยกเลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้กำกับดูแลการซื้อผลิตภัณฑ์ของ Healy World  ที่ซื้อบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่ https://thailand.healy.shop/  (“เว็บไซต์”) ดำเนินการโดย  HWI Healy World International (Thailand) Company Limited (“Healy World”) โดยทำให้เกิดข้อตกลงที่ผูกพันทางกฎหมายระหว่าง

 • ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ Healy World ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ Healy World (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้บริโภค”) และ
 • Healy World ในฐานะบริษัทที่ตั้งขึ้นและดำรงอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายและอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทยซึ่งมีที่อยู่ทางธุรกิจเลขที่ 120/1073 อาคาร เอ็มโซไซตี้ คอนโดมิเนียม หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย

โดยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ Healy World คุณยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 1. คำจำกัดความ

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คำจำกัดความต่อไปนี้จะใช้:

ผู้บริโภค: ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Healy World  และไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ Healy World

Independent Healy World Member: “IHWM”  คือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ทำการค้าปลีก และทำธุรกิจโดยการสร้างโบนัส (รวมทั้งผู้ที่มีตำแหน่ง ระดับยศ ต่างๆ หรือจ่ายตามตำแหน่งที่ได้รับตามแผนค่าตอบแทน) และดำเนินธุรกิจของ Healy World

ธุรกิจของ Healy World: ธุรกิจที่ IHWM ดำเนินกิจการ

ผลิตภัณฑ์ Healy World สินค้าและการบริการทั้งหมดที่ Healy World จัดเตรียมไว้ให้

สัญญาซื้อขาย: สัญญาใดๆ ที่ Healy World โอนหรือรับภาระในการโอนความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าและผู้บริโภค และลูกค้าชำระเงินหรือรับภาระในการชำระตามราคานั้น ภายใต้สัญญาดังกล่าว รวมถึงสัญญาใดๆ ที่มีทั้งผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ

การบริการ: ถูกนิยามไว้ในหัวข้อที่ 4 ด้านล่าง

เว็บไซต์: สถานที่เสมือนของธุรกิจของ HEALY WORLD ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำธุรกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการโดยการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลและการสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดหาสินค้าและบริการดังกล่าวให้กับลูกค้า

 

2.การซื้อ

 • ผู้บริโภคจะทำคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ตามวิธีที่กำหนดไว้ด้านล่าง หรือในลักษณะเดียวกัน และ Healy World จะจัดเตรียมคำอธิบายของแต่ละรายการต่อไปนี้ในรูปแบบที่ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่าย:

(ก) ค้นหาและเลือกผลิตภัณฑ์ Healy World

(ข)กรอกชื่อ,ที่อยู่,หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลของผู้รับ(หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ)

(ค) ยืนยันเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายนี้

(ง) ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายนี้และแสดงการยืนยันหรือปฏิเสธรายการที่แสดงในข้อ (ค) ข้างต้น

(จ) ยืนยันคำสั่งซื้อและยอมรับการยืนยันคำสั่งซื้อโดย Healy World และ

(ฉ) เลือกวิธีการชำระเงิน

 • เมื่อ Healy World ยอมรับคำสั่งซื้อที่ผู้บริโภคสั่ง สัญญาซื้อขายที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างลูกค้าและ Healy World จะมีผลบังคับใช้ Healy World ขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสั่ง โดย Healy World จะติดต่อแจ้งการปฏิเสธการสั่งซื้อนั้น
 • Healy World จะถือว่าคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับเมื่อ

(ก) มีการยอมรับหรือการยืนยันคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Healy World ซึ่งอาจแจ้งผ่านวิธีการใด ๆ ที่ได้รับอนุญาต                ตามกฎหมาย          หรือ

(ข) การจัดส่งผลิตภัณฑ์ Healy World ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดย Healy World

 • Healy World ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้คำอธิบายที่เฉพาะเจาะจง ชัดเจน และมีรายละเอียดของคุณสมบัติ ราคา และความพร้อมของผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ Healy World นำเสนอ
 • ราคาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะแสดงในเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเป็นทางการของ Healy World และบนเว็บไซต์ที่เป็นทางการของ Healy World ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • Healy World ขอสงวนสิทธิ์โดยสิ้นเชิงในการปฏิเสธคำสั่งซื้อ หากพบว่าราคาผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อที่แสดงในสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเป็นทางการหรือที่แสดงบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Healy World นั้นเป็นราคาที่ไม่ถูกต้อง   หาก Healy World ยกเลิกคำสั่งซื้อ Healy World จะคืนเงินเต็มจำนวนตามที่ผู้บริโภคได้ชำระในคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นั้น

 

3.การชำระเงิน

การชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จะได้รับในขณะท่ำการสั่งซื้อ Healy World จะไม่เริ่มดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์  เว้นแต่จะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน

 

4.การสมัครใช้บริการโปรแกรมคลื่นความถี่ของ HEALY WORLD

  • ขอบเขตและการใช้การสมัครใช้บริการของ Healy World

การสมัครใช้บริการโปรแกรมของ Healy World จะมอบสิทธิ์ให้คุณในการใช้โปรแกรมคลื่นความถี่ของ Healy World  และบริการอื่นๆ (“บริการ”) ซึ่งบุคคลหรือองค์กรอื่นไม่สามารถใช้การสมัครใช้บริการนี้ได้ เราอาจเสนอโปรแกรมคลื่นความถี่ของ Healy World บางโปรแกรมที่เป็นแบบการซื้อตลอดชีพ หรือเป็นการสมัครใช้บริการรายเดือนแบบโปรแกรมเดียวหรือเป็นชุดของโปรแกรมต่างๆ โดยบริการนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการสมัครใช้บริการดังต่อไปนี้

การซื้อโปรแกรมคลื่นความถี่แบบตลอดชีพจะถือว่าพร้อมให้บริการเมื่อทำการชำระค่าโปรแกรมคลื่นความถี่แบบตลอดชีพสำเร็จตามที่ Healy World นำเสนอต่อผู้บริโภคของเรา Healy World อาจหยุดการให้บริการได้ทุกเมื่อเพื่อบำรุงรักษา ให้บริการหรือจัดเตรียมโปรแกรมคลื่นความถี่ใด ๆ รวมถึงผู้ที่ซื้อโปรแกรมแบบตลอดชีพเมื่อใดก็ได้

 • การยอมรับการสมัครใช้บริการของ Healy World 

ลูกค้ายอมรับเงื่อนไขการสมัครใช้บริการของ Healy World สำหรับโปรแกรม Healy World Frequency โดยการสั่งซื้อการสมัครใช้บริการ

 • การสมัครใช้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

เมื่อลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์  บางรายการ ในบางครั้งHealy World อาจมอบช่วงเวลาการสมัครใช้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น เราอาจเสนอการสมัครใช้บริการสาม (3) เดือนแรกร่วมกับการซื้อ Healy Editions บางรายการ การสมัครใช้บริการแบบแบ่งจ่ายรายเดือนโดยนับจากวันที่ต่อจากการสมัครสมาชิกครั้งถัดไป เช่น เดือนที่สี่ของการซื้ออุปกรณ์ของคุณ

 • การยกเลิกการสมัครใช้บริการของ Healy World

การยกเลิกสามารถทำได้ทุกเมื่อเพียงแค่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีร้านค้าออนไลน์ Healy World ของคุณที่ https://thailand.healy.shop/ เพื่อจัดการหรือยกเลิกการสมัครใช้บริการของคุณ คุณสามารถใช้งานการสมัครใช้บริการของคุณต่อจนสิ้นสุดช่วงเวลาตามที่คุณได้ชำระเงินไปแล้ว เมื่อยกเลิกแล้ว คุณจะไม่สามารถต่ออายุการสมัครใช้บริการของคุณ ณ วันที่สิ้นสุดของช่วงเวลาการสมัครใช้บริการครั้งล่าสุด

ในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครใช้บริการตามกำหนด การสมัครใช้บริการจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และการบริการสมัครใช้บริการคลื่นความถี่ทั้งหมดของ Healy World จะถูกยกเลิกทันที เว้นแต่จะตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดแจ้งระหว่าง Healy World กับผู้บริโภค

 • ราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน

เราจะแสดงราคาในคำสั่งซื้อการสมัครใช้บริการของแต่ละรายการ โดยราคาดังกล่าวอาจแปรผันเนื่องจากดัชนีราคาทั่วโลก  ผู้บริโภคมีสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งการสมัครใช้บริการของตนหลังจากได้รับประกาศการเปลี่ยนแปลงราคาที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อการสมัครใช้บริการนั้น และผู้บริโภคไม่เห็นด้วยกับการปรับราคานี้

การชำระเงินสำหรับโปรแกรมการสมัครใช้บริการคลื่นความถี่ HEALY WORLD จะดำเนินการตามคำสั่งซื้อออนไลน์ของลูกค้า

Healy World  จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือการเรียกร้องอื่น ๆ ของคุณหรือบุคคลที่สามที่เกิดจากการระงับบริการ

ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมสำหรับโปรแกรมการสมัครใช้บริการคลื่นความถี่ HEALY WORLD ผ่านบัตรเครดิต  ก่อนคำสั่งซื้อการสมัครใช้บริการคลื่นความถี่ HEALY WORLD ในครั้งแรก เราเสนอและยอมรับบัตรเครดิต ซึ่งได้แก่ บัตร VISA และ Master Card \

การประกาศที่สำคัญ: รายการนี้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และได้แยกนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการบัตรซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทุกครั้งที่ทำธุรกรรม

 • เสถียรภาพในการดำเนินงาน

โปรแกรมการสมัครใช้บริการ คลื่นความถี่ Healy World จะมีความเสถียรในการทำงานในระดับสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ความเสียหายดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์โมเด็ม, การเชื่อมต่อ ADSL การเชื่อมต่อทางโทรคมนาคม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม Healy World มุ่งหวังที่จะกลับไปดำเนินการได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

 • การบำรุงรักษาระบบ

Healy World มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ในการดำเนินงานในโปรแกรมคลื่นความถี่ Healy World โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเพื่อการปรับปรุงหรืออย่างวิธีการอย่างอื่น (เช่น โดยการพัฒนาหรืออัปเดตซอฟต์แวร์)  ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องระงับการเข้าถึงโปรแกรมคลื่นความถี่ โดยปกติอยู่ในช่วงเวลา 21.00 น. ถึง 06.00 น. (CET; Central European Time : เขตเวลาชาติยุโรปกลาง) เราจะแจ้งการระงับดังกล่าวให้คุณทราบล่วงหน้า Healy World จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของการระงับดังกล่าวเมื่อมีการแจ้งให้ทราบ

 • สิทธิ์

โปรแกรมคลื่นความถี่ Healy World ยังคงเป็นทรัพย์สินของ Healy World อย่างสมบูรณ์ ซอฟต์แวร์โปรแกรมคลื่นความถี่ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลยังคงเป็นทรัพย์สินของ Healy World เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น Healy World อาจโอนสิทธิ์และภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ไปยังบริษัทในเครือทางเศรษฐกิจ, สาขาย่อย หรือหน่วยธุรกิจ หรือบริษัทในเครือหรือหน่วยงานในเครือได้ทุกเมื่อ ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น สิทธิ์และภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ไม่สามารถถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามได้หากไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง

 • ความรับผิดชอบของ Healy World

Healy World ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับรองว่าโปรแกรมคลื่นความถี่นี้ปราศจากไวรัส อย่างไรก็ตาม โปรแกรมคลื่นความถี่นี้พร้อมให้บริการแบบ “ตามที่เป็น” ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต Healy World และเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ หุ้นส่วนและบริษัทในเครือของบริษัทจะไม่นำเสนอ ให้การรับรองหรือการรับประกันว่าเชื่อถือได้ ทันต่อเวลา มีคุณภาพ มีความเหมาะสม เป็นจริง พร้อมให้บริการ ถูกต้องหรือมีความสมบูรณ์ของโปรแกรมคลื่นความถี่ หรือเว็บไซต์ หรือเนื้อหาของโปรแกรมใด ๆ และโดยเฉพาะห้ามนำเสนอ รับรอง หรือรับประกันว่า:

 • การใช้โปรแกรมคลื่นความถี่หรือเว็บไซต์ของโปรแกรมจะมีความปลอดภัย ทันสมัย ไม่ถูกรบกวน หรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือดำเนินการแบบผสมผสานกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบหรือข้อมูลอื่น ๆ
 • โปรแกรมคลื่นความถี่หรือเว็บไซต์ของโปรแกรมจะตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังของคุณ
 • ทุกสิ่งที่อยู่บนโปรแกรมคลื่นความถี่หรือเว็บไซต์ของโปรแกรม หรือบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่อ้างอิงหรือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัย
 • คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการ ข้อมูลหรือวัสดุอื่นใดที่ซื้อหรือได้รับผ่านทางโปรแกรมคลื่นความถี่ หรือบนเว็บไซต์ของโปรแกรมจะตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังที่จำเพาะ
 • ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือ
 • โปรแกรมคลื่นความถี่หรือเว็บไซต์ของโปรแกรม หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการนี้ปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตราย

Healy World จะไม่รับผิดต่อผู้บริโภคสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม ยกเว้นในกรณีที่ความรับผิดดังกล่าวอาจไม่ได้รับการยกเว้นโดยชอบด้วยกฎหมายภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ ยกเว้นการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ Healy World พนักงาน ตัวแทน หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ หุ้นส่วน และบริษัทในเครือ ซึ่งไม่มีการจำกัด โดยความรับผิดของ Healy World มีเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับพึงอนุญาตสูงสุดจะถูกจำกัดให้ชดใช้น้อยกว่ามูลค่าการชำระเงินจ่ายไปเป็นระยะเวลา 12 เดือน ก่อนเกิดเหตุอันเป็นเหตุให้ต้องรับผิด

 • ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการรักษาความลับ

ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่บังคับใช้ได้ที่  https://thailand.healy.shop/  Healy World ได้ใช้มาตรการทางเทคนิคและความปลอดภัยขององค์กรที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่บันทึกโดยโปรแกรมคลื่นความถี่และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องจากการถูกทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจหรือผิดกฎหมาย, สูญหายหรือสูญเปล่า และเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวตกไปอยู่ในมือของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือปฏิบัติในทางที่ขัดต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Healy World

Healy World ถูกผูกมัดโดยความลับในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลใดๆ ที่ได้รับเกี่ยวกับคุณและจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่ศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้ทำเช่นนั้น และในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น

 • การจัดส่ง
  • คำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ผู้ของผู้บริโภคตามที่ได้แจ้งไปยัง Healy World
  • Healy World ใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการจัดส่งคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ไม่เกิน 30 วันตามปฏิทินนับจากวันที่สรุปสัญญาการซื้อ เวลาอื่นใดที่ Healy World อ้างถึงสำหรับการจัดส่งจะถือเป็นการประมาณการที่ไม่มีผลผูกพัน
  • Healy World จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ทั้งสิ้น ที่เป็นผลไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากความล้มเหลวของ Healy World ในการจัดส่งที่ไม่เป็นไปตามเวลาที่ประมาณไว้
  • Healy World ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดส่งใดๆ ที่ผู้บริโภคจ่ายไป หากหลังจากนั้นผู้บริโภคมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนรูปแบบการจัดส่งไปเป็นตัวเลือกการจัดส่งที่มีราคาต่ำกว่า หรือไปรับด้วยเองหรือจัดส่งไปยังที่อยู่ใหม่ที่มีต้นทุนต่ำกว่าหลังจากชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งและได้เริ่มการจัดส่งแล้ว Healy World ยังขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าจัดส่งเพิ่มเติมใดๆ ที่เกิดขึ้น ถ้าหากว่าหลังจากนั้นผู้บริโภคมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนที่อยู่ที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ หรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดส่งไปเป็นตัวเลือกการจัดส่งที่มีราคาสูงกว่า
  • Healy World ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคำสั่งซื้อล่วงหน้าก่อนวันที่จัดส่งโดยประมาณ
  • ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อมีความเสี่ยงที่จะสูญหายหรือเสียหาย โดยจะส่งต่อไปยังผู้บริโภค เมื่อ

(ก) ผู้บริโภคหรือบุคคลอื่นที่ระบุโดยผู้บริโภคและนอกเหนือจากผู้ขนส่ง ได้มาซึ่งการครอบครองผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ หรือ

(ข) เมื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ขนส่ง หากผู้ขนส่งได้รับมอบหมายจากผู้บริโภคให้ขนส่งผลิตภัณฑ์ Healy World และตัวเลือกนั้น                 Healy World ไม่ได้เป็นผู้เสนอ โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์ของผู้บริโภคที่มีต่อผู้ขนส่ง

 • แม้ว่าจะมีข้อจำกัดในการจัดส่งและ/หรือการส่งต่อความเสี่ยง Healy World จะรักษาทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ใดๆ ไว้จนกว่า Healy World จะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ซึ่งเป็นของคำสั่งซื้อ
 • ความรับผิดชอบ
  • ความรับผิดของ Healy World ต่อผู้บริโภคสำหรับความเสียหายโดยตรงใดๆ จะจำกัดตามจำนวนมูลค่าในใบแจ้งหนี้ของการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ยกเว้นความเสียหายนั้นเกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องนั้นซ่อนอยู่ของผลิตภัณฑ์, การสูญเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายของลูกค้า หรือ ในกรณีที่มีเจตนาและ/หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนั้นอยู่ในส่วนของ Healy World หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้
  • ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต Healy World ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ถูกต้อง
  • Healy World ไม่รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายอันเนื่องมาจากสภาวะทางการแพทย์ที่มีอยู่ก่อนแล้วของผู้บริโภค

7.สิทธิ์ในการยกเลิก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสิทธิ์ในนโยบายสิทธิ์ในการเพิกถอนของ Healy World

8.การรับประกัน

Healy world มอบการรับประกันที่คุ้มครองให้กับสิ่งที่ซื้อจากเรา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายการคืนสินค้าของ Healy World สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเสียหาย

9.การร้องเรียนและข้อพิพาท

ผู้บริโภคสามารถติดต่อ Healy World เพื่อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการซื้อขาย ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามที่กำหนดไว้ในข้อที่ 12

10.กฎหมายที่บังคับใช้

10.1         การร่าง การบัญญัติ การตีความ และการบังคับใช้สัญญาซื้อขายระหว่าง Healy World กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยการร้องเรียนทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายแห่งประเทศไทย และข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาซื้อขายนี้ ให้ถือว่าเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

 • ไม่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขใดที่จะกระทบต่อสิทธิ์ของผู้บริโภคภายใต้บทบัญญัติที่กฎหมายที่บังคับใช้
 • การแยกออกจากภาระผูกมัด

หากเงื่อนไขใดๆข้อใดข้อหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นหรือโมฆียะ โมฆะ หรือไม่ถูกต้อง หรือใช้บังคับไม่ได้ ความถูกต้องของบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุนี้ แต่ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

 • รายละเอียดการติดต่อ

หากต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการผู้บริโภคของ Healy World ที่  https://thailand.healy.shop/

หรือคุณอาจส่งหนังสือแจ้งถึงเราแล้วส่งมาที่:

HWI Healy World International (Thailand) Company Limited

120/1073 อาคาร เอ็มโซไซตี้ คอนโดมิเนียม หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Scroll to Top

Choose your Country

Countries you can shop in here

เอเชีย